Patrik Patie Gmitter

Symfony

(X)HTML, CSS, Twig, JavaScript, jQuery, Dart, PHP, MySQL, PostgreSQL, Symfony2 & Laravel, Doctrine2, Linux, Apache/nginx, Git, Composer